Privacybeleid

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Praktijk van Hop consultancy
In deze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor overleg met collega’s ten bate van uw behandeling.

Uw privacy bij Hop Consultancy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. • of voor het   geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële   administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Uw privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘psychosociaal consult’
  • de kosten van het consult

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling en/of schriftelijk kenbaar maken aan Hop consultancy.

Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Patiënten rechten Minderjarigen

Volgens de patiënten rechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe.
Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten echten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Vraag of klacht

Heeft een vraag of een klacht? Dan gaat uw behandelend therapeut bij Hop Consultancy daarover graag met u in gesprek.

Door het lezen van bovenstaande heb ik kennisgenomen van verwerken persoonsgegevens, privacy regelgeving en mijn rechten als betrokkene bij Hop Consultancy.

 

Klachten en geschillen

Algemeen

De Wkkgz ofwel de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg introduceert een klachten- en geschillenregeling die alle cliënten in de gezondheidszorg toegang biedt tot een laagdrempelige en effectieve ondersteuning bij geschillen. Zorgaanbieders moeten hun cliënten de mogelijkheid aanbieden gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. En daarnaast moet een zorgaanbieder zijn aangesloten bij een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) erkende geschilleninstantie.

Hop Consultancy

Ik doe er alles aan om de zorg die ik bied zorgvuldig en goed af te stemmen op uw persoonlijke behoefte en wensen. Toch kan het gebeuren dat er onvrede ontstaat over iets. Ik vind het belangrijk dat u uw onvrede dan met mij bespreekt. Misschien is er sprake van een misverstand – een onduidelijkheid en komen we er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of anders wilt.
Soms lukt het niet om er samen uit te komen dan kunt u gebruik maken van een klachtenfunctionaris van S.C.A.G. (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Zij kunnen u verder ondersteuning bieden bij uw onvrede en verder helpen bij te volgen stappen.

 

De klachtenfunctionaris is gratis en onafhankelijk.

www.SCAG.nl
S.C.A.G. (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg)
Newtonlaan 51
Utrecht
tel: 085-9022863
info@scag.nl

Werkzaam als ZZp er bij diverse opdrachtgevers in de geestelijke gezondheidszorg en welzijn

Ook tijdens mijn werkzaamheden bij andere opdrachtgevers in de zorg geldt, heeft u een vraag- is er onvrede of een klacht? Dan ga ik hierover graag met u in gesprek.
In geval wij niet tot een voor u bevredigende oplossing komen kunt u een beroep doen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschilleninstantie van Klachtenportaal Zorg (KPZ).

www.klachtenportaalzorg.nl
Klachtenportaal Zorg
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen
tel:0228 322205
info@klachtenportaalzorg.nl